Μεγάλος Νικητής: Δημήτρης Κότσου
Επιλαχών: Δημήτρης Ντούβας

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ της εταιρίας «ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ Α.Ε.Β.Μ.Ε.» / Επίσημος Διανομέας Honda Moto Ελλάδος

Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ Α.Ε.Β.Μ.Ε.», (εφεξής η Εταιρία) που εδρεύει στην Αθήνα, Λ. Αθηνών αρ. 71 και εκπροσωπείται νόμιμα, διοργανώνει το ακόλουθο προωθητικό πρόγραμμα με τίτλο «Κέρδισε ένα Honda PCX» (εφεξής καλούμενος ‘’Διαγωνισμός’’), με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής, οι οποίοι θα κατατεθούν στο Συμβολαιογράφο Αθηνών, Σταύρο Πασχίδη, οδός Καραγιώργη Σερβίας, αρ. 12-14 (5ος όροφος), Αθήνα, τηλ. 210 5220713 ή στο νόμιμο αναπληρωτή του. Οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λάβει με έξοδά του ακριβές αντίγραφο των όρων του παρόντος, όπως αυτό θα έχει κατατεθεί στον παραπάνω Συμβολαιογράφο.

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχει κάθε φυσικό πρόσωπο που έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και είναι νόμιμος κάτοικος Ελλάδος. Εξαιρούνται της συμμετοχής στο Διαγωνισμό, οι εργαζόμενοι της «ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ Α.Ε.Β.Μ.Ε.», οι συγγενείς τους α΄ και β΄ βαθμού, οι σύζυγοι των ανωτέρω καθώς και τα άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας.

Για τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό της Honda MOTO, «Κέρδισε ένα Honda PCX», απαιτείται η συμπλήρωση των στοιχείων (όνομα, επώνυμο, κινητό τηλέφωνο, email) στην ειδική φόρμα που θα υπάρχει στο περίπτερο της Honda Moto κατά τη διάρκεια της Έκθεσης Μοτοσυκλέτας 2018 που θα διεξαχθεί στο Δυτικό Αεροδρόμιο στο Κέντρο Ξιφασκίας από τις 18/4/2018 έως και τις 22/4/2018. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν τη φόρμα συμμετοχής τους και να τη ρίξουν σε ειδική κληρωτίδα που θα είναι τοποθετημένη σε εμφανές σημείο στο περίπτερο Honda Moto. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι την Κυριακή 22/4/2018, ώρα 18.50.

Η κλήρωση θα διεξαχθεί την Κυριακή, 22/4/2018, στο χώρο της Έκθεσης Μοτοσυκλέτας 2018 στο περίπτερο Honda Moto και ώρα 19:00, παρουσία του ως άνω Συμβολαιογράφου και σε περίπτωση κωλύματος αυτού ενώπιον εκπροσώπου της διοργανώτριας εταιρίας. Από τη διενέργεια της κληρώσεως θα προκύψουν συνολικά ένας (1) μοναδικός τυχερός και ένας (1) επιλαχών αυτού, που θα κερδίσει ένα (1) δίκυκλο scooter Μάρκας Honda μοντέλο PCX125 σε λευκό χρώμα (εφεξής καλούμενο ως «Δώρο»).

Ο νικητής θα αναρτηθεί μέσα από τη σελίδα της Honda Motorcycles & ATVs στο site και στο facebook στις 23/04/2018 στις 17.00.

Η επικοινωνία με το νικητή, θα γίνει με βάση το τηλέφωνο επικοινωνίας ή/και το email που δήλωσε κατά τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό. Σε περίπτωση που ένας νικητής δεν ευρεθεί στα στοιχεία επικοινωνίας που δήλωσε μέχρι τη Δευτέρα 30/4/2018 ή δηλώσει μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία ότι δεν επιθυμεί να παραλάβει το Δώρο του, η Εταιρία θα επικοινωνήσει με τον επιλαχόντα που θα λαμβάνει τη θέση του νικητή που δεν ανταποκρίθηκε εμπρόθεσμα. Σε περίπτωση που η επικοινωνία δεν καταστεί δυνατή ούτε με τον επιλαχόντα έως την Παρασκευή 11/5/2018, τότε το Δώρο θα ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ. Η Εταιρία κατά την επικοινωνία της με το νικητή μπορεί να ζητά οποιαδήποτε στοιχεία κρίνει απαραίτητα αποκλειστικά για την πιστοποίηση της ταυτότητας του νικητή – τελικού αποδέκτη του Δώρου.

Διευκρινίζεται ότι τυχόν μεταφορικά έξοδα για την παράδοση του Δώρου, έξοδα πινακίδων, προετοιμασίας καθώς και τέλη κυκλοφορίας βαρύνουν τον νικητή, και η Εταιρία ουδεμία υποχρέωση καταβολής τους έχει ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο αναλαμβάνει. Ο νικητής θα παραλάβει το Δώρο από τις εγκαταστάσεις της Εταιρίας, στην Λ. Αθηνών αρ. 71 στην Αθήνα ή σε περίπτωση που τούτο είναι εφικτό κατά την κρίση της Εταιρίας από το πλησιέστερο σε αυτόν κατάστημα επίσημου εμπόρου Honda Moto στην Ελλάδα. Απαραίτητη προϋπόθεση για την παραλαβή του δώρου είναι η επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας ή σχετικού εγγράφου σύμφωνα με τις υποδείξεις της διοργανώτριας εταιρίας.

Η υλοποίηση του Διαγωνισμού απαιτεί τη δημιουργία αρχείου δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των φυσικών προσώπων που συμμετέχουν. Προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό (ονοματεπώνυμο, αριθμός κινητού τηλεφώνου, e-mail ) πρόκειται να συλλεχθούν από την Εταιρία και να εισαχθούν σε βάσεις δεδομένων και να τύχουν επεξεργασίας για τις ανάγκες οργάνωσης, αξιολόγησης, δημοσιότητας και διεξαγωγής του Διαγωνισμού, πάντοτε στα πλαίσια του ανωτέρω σκοπού καθώς και για σκοπούς προώθησης των προϊόντων και υπηρεσιών της (marketing) με τις προϋποθέσεις του ν. 2472/1997, ως τροποποιηθείς ισχύει, του ν. 3471/2006, τις Αποφάσεις και Οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα καθώς και του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΚ) 2016/679 όπως θα ισχύει. Οι συμμετέχοντες με τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό συγκατατίθενται στη χρήση των στοιχείων των προσωπικών δεδομένων τους προκειμένου η Εταιρία να τα χρησιμοποιήσει για τις ανάγκες του Διαγωνισμού καθώς και για διαφημιστικό σκοπό για την προώθηση των προϊόντων και υπηρεσιών της. Τα ανωτέρω δεδομένα θα κοινοποιηθούν στο τμήμα marketing της Εταιρίας ή/και σε συνεργαζόμενες διαφημιστικές εταιρείες και θα διατηρηθούν για δώδεκα (12) μήνες μετά την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού. Σε κάθε περίπτωση, σε σχέση με τέτοια αρχεία δεδομένων, οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής ή προβολής αντιρρήσεων σχετικά με τα στοιχεία και προσωπικά δεδομένα που τους αφορούν. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό αποτελεί για κάθε συμμετέχοντα την ελεύθερη, ανεπιφύλακτη και σαφή δήλωση, έγκριση και συναίνεση του για την επεξεργασία των παραπάνω δεδομένων του και την τήρηση σχετικού αρχείου για τους προαναφερθέντες σκοπούς.

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει τα ονόματα και να δημοσιεύσει φωτογραφίες του νικητή στο site της ή/και σε οποιαδήποτε έντυπο ή μέσα μαζικής ενημέρωσης και να προβεί σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, όπως ενδεικτικά της παραλαβής του Δώρου. Επίσης, η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα στη χρήση του ονόματος του νικητή ή/και επιλαχόντα αυτού και της φωτογραφίας τους για λόγους διαφημιστικής προβολής από την ίδια, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημίωσης. Άρνηση του νικητή να συμμετάσχει σε σχετικό διαφημιστικό πρόγραμμα ή άλλη ανακοίνωση ή άρνηση να περιληφθεί το όνομά του σε καταχωρήσεις, εφόσον κληθεί, δίνει το δικαίωμα στην Εταιρία να αρνηθεί την χορήγηση του Δώρου. Η αναζήτηση, αποδοχή και παραλαβή του Δώρου από το νικητή συνιστούν πλήρη, ανεπιφύλακτη και ρητή συγκατάθεση αυτού για χρήση του ονόματός του και της εικόνας του με σκοπό τη δημοσιοποίηση του Διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του. Τα στοιχεία αυτά του νικητή δύναται να χρησιμοποιηθούν για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού.

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια τους όρους του Διαγωνισμού, να συντομεύσει ή να παρατείνει τη διάρκειά του, ή να επαναλάβει οσάκις επιθυμεί αυτόν, να αλλάξει το δώρο ή να το ανακαλέσει χωρίς καμία προηγούμενη ενημέρωση, και χωρίς καμία υποχρέωση αποζημίωσης.

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των εδώ προβλεπόμενων όρων του Διαγωνισμού και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της διοργανώτριας Εταιρίας. Η ευθύνη της Εταιρίας περιορίζεται αποκλειστικά στη διάθεση του Δώρου στο νικητή ή επιλαχόντα της κλήρωσης, που έχουν αποδεχθεί του όρους του Διαγωνισμού, και δε φέρει καμία ευθύνη για πραγματικά ή νομικά ελαττώματα του Δώρου, ιδιότητες που αυτό αναγράφει ή για τυχόν συνέπειες προβλεπόμενες από τη χρήση του.